Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Świąd w atopowym zapaleniu skóry

Magdalena Lange

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Świąd skóry, objaw charakterystyczny dla atopowego zapalenia skóry (AZS), występuje u niemal wszystkich chorych na tę dermatozę i ze względu na znaczne nasilenie stanowi poważny problem terapeutyczny. Dotyczy on zwykle znacznych powierzchni ciała, najczęściej kończyn dolnych i górnych. Odczucie świądu u chorych na AZS nasila się zwykle w godzinach wieczornych i prowadzi do zaburzeń snu. Objaw ten zaostrza się pod wpływem działania takich czynników, jak pocenie się, wysiłek fizyczny, suchość skóry, stres, określone włókna odzieży, ciepła woda. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że nasilenie świądu koreluje z kliniczną ciężkością przebiegu AZS. Intensywny świąd powoduje odruchowe drapanie, które przyczynia się do zaostrzenia stanu zapalnego skóry i sprzyja rozwojowi powikłań infekcyjnych.

Patomechanizm świądu towarzyszącego AZS jest zjawiskiem bardzo złożonym. Bierze się w nim pod uwagę udział mediatorów uwalnianych z mastocytów i innych komórek uczestniczących w procesie zapalnym, zaburzenia w obrębie unerwienia obwodowego skóry, wpływ ośrodkowego układu nerwowego, udział neuropeptydów, układu cholinergicznego i neuroendokrynnego skóry oraz uszkodzenie bariery naskórkowej. Klasyczne mediatory zapalenia (histamina, bradykinina, serotonina, prostaglandyny, interleukiny, leukotrieny, neuropeptydy) powodują pobudzenie zakończeń nerwowych w skórze, a także uwrażliwiają je na działanie innych mediatorów, co prowadzi do charakterystycznego dla chorych na AZS obniżenia progu świądowego. Objawia się ono klinicznie jako nadwrażliwość skóry na nieswoiste czynniki prowokujące (dotyk, bodźce mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne), które w obrębie zmienionej zapalnie skóry wyzwalają uczucie świądu. Za istotne mediatory świądu w AZS uznaje się: NGF (nerve growth factor), tryptazę, kalikreinę, IL-31, IL-2, substancję P, μ-opioidy, PGE2 oraz tromboksan A2. Na zakończeniach neuronów czuciowych skóry u chorych na AZS stwierdzono zwiększoną ekspresję receptorów PAR-2, które biorą udział w regulacji napięcia naczyń, modulowaniu nasilenia stanu zapalnego oraz pośredniczą w przewodzeniu świądu. W wyniku działania uwalnianej przez mastocyty tryptazy i proteaz bakteryjnych na receptory PAR-2 uwalniane są neuropeptydy. Agoniści receptorów PAR-2 nie tylko nasilają świąd, lecz także go przewlekają, ponieważ w wyniku pobudzenia receptory te zostają nieodwracalnie zmienione.

Powyżej wymienione mechanizmy powodują, że świąd w AZS ma przewlekły i nawrotowy charakter. W związku z tym objaw ten w bardzo znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia jakości życia chorych. Wpływa on negatywnie na sferę życia zawodowego i relacje społeczne chorych, wskutek czego u części z nich staje się przyczyną depresji i zaburzeń koncentracji. Świąd wymaga intensywnego leczenia, które jest ściśle związane z terapią pozostałych objawów klinicznych AZS.

Piśmiennictwo

  1. Szepietowski J.C., Weisshaar E.: Itch – Management in Clinical Practice. Basel, Karger, 2016.
  2. Nowicki R.: Atopowe zapalenie skóry w praktyce. Cornetis, Wrocław, 2013.

Jak cytować ten artykuł: Lange M. Świąd w atopowym zapaleniu skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/14_swiad_w_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.