Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Znaczenie AZS w wielochorobowości alergii

Bolesław Samoliński, Filip Raciborski

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Alergia powiązana jest często z wielochorobowością objawiającą się jako współwystępowanie alergicznego nieżytu nosa (ANN), astmy oskrzelowej i atopowego zapalenia skóry (AZS). Wszystkie trzy schorzenia powstają w mechanizmie zależnym od Th2 reakcji układu immunologicznego w odpowiedzi na czynniki środowiskowe. Mają jednak zupełnie inny obraz fenotypowy, niewątpliwie kształtowany przez predyspozycje genetyczne. Przedmiotem badań i hipotez jest, w jakim stopniu alergia zależy od czynników genetycznych, a w jakim stopniu podlega wpływom otoczenia.

W przeciwieństwie do typowych jednostek chorobowych wieku podeszłego, wielochorobowość alergii zaczyna rozwijać się w dzieciństwie. Choć w pierwszym okresie życia mamy zwykle do czynienia z jedną jednostką chorobową, AZS, rzadziej ANN czy astmą, to w okresie wchodzenia w okres pokwitania wielochorobowość jest już ewidentnym, udokumentowanym zjawiskiem i pozostaje do wieku dorosłego.

Wielochorobowość zwykle wiąże się z cięższym przebiegiem ANN i astmy, a jeżeli współwystępuje w wieku dorosłym z AZS, wówczas obraz kliniczny obejmuje ciężkie, przewlekłe zapalenie skóry, a także dróg oddechowych. Zagadnienia te są słabo reprezentowane w piśmiennictwie.

Wielochorobowość jest częstsza do 24. roku życia niż po 25. roku życia, częściej dotyczy mężczyzn, za jej wstępowanie w 99,7% odpowiada ANN, w 77,2% astma, a tylko w 37% AZS.

W analizie programu ECAP, jeżeli punktem odniesienia jest grupa osób z rozpoznaną alergią jednonarządową lub wielonarządową (n = 1429), rozpoznanie astmy oskrzelowej zwiększa blisko 23-krotnie szansę wystąpienia alergii wielonarządowej w stosunku do alergii jednonarządowej (OR = 22,814; 95% CI: 16,826–30,932). Dla porównania w przypadku rozpoznania ANN szansa zwiększała się 6-krotnie (OR = 6,342; 95% CI: 3,918–10,268), a AZS 4-krotnie (OR = 3,986; 95% CI: 3,022–5,257). W przypadku alergii, które nie zostały uwzględnione w ramach alergii wielonarządowej, tj. alergia na pokarmy, uczulenie na leki, uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych oraz pokrzywka, jedynie alergia na pokarmy zwiększała istotnie statystycznie szansę wystąpienia alergii wielonarządowej (OR = 1,979; 95% CI: 1,444–2,711).

Jak cytować ten artykuł: Samoliński B, Raciborski F. Znaczenie AZS w wielochorobowości alergii. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/10_wielochorobowosc_alergii.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.