Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Genetyka atopowego zapalenia skóry

Bogusław Nedoszytko

Katedra i Klinika Dermatologii, Alergologii i Wenerologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Z punktu widzenia genetyki atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą wieloczynnikową, w której rozwoju odgrywa rolę współdziałanie (epistaza) wielu nieallelicznych genów, mechanizmy epigenetyczne regulujące ich ekspresję oraz wiele indukujących chorobę czynników środowiskowych.

Obecnie asocjację z AZS wykazano w różnych populacjach dla ponad 60 różnych genów. Poznane do tej pory geny, których mutacje lub polimorfizmy pełnią funkcję w patogenezie AZS, można podzielić na następujące grupy:

 • geny kodujące białka strukturalne i funkcjonalne naskórka, których mutacje prowadzą do zaburzenia jego różnicowania oraz osłabienia jego szczelności. Do tej grupy genów należy przede wszystkim zaliczyć gen filagryny (FLG). Jego mutacje prowadzące do braku ekspresji tego białka w naskórku obserwuje się u prawie 30-50% chorych na AZS i wiążą się z ciężkim przebiegiem i wczesnym wystąpieniem objawów. Z patogenezą AZS wiążą się także polimorfizmy genów kodujących białka koperty rogowej (LELP3), kornuliny, repetyny, SPPR3, TMEM 79, geny kodujące białka połączeń międzykomórkowych (klaudyny, okludyny), geny kodujące inhibitory proteaz serynowych (SPINK-5/LEKT1, cystatyna A), geny kodujące proteazy naskórkowe: chymazę mastocytów (CMA1), chymotrypsynę i trypsynę warstwy rogowej (kalikreiny 5 i 7);
 • geny, których mutacje prowadzą do osłabienia mechanizmów odporności nieswoistej naskórka: TLR-2, TLR-9, CD-14, NOD1 i defensyn (DEFB1), geny cytokin prozapalnych: IL-1 i IL-18 i ich receptorów, szlaku syntezy witaminy D i jej receptorów;
 • geny odgrywające rolę w regulacji swoistej odpowiedzi immunologicznej zależnych od limfocytów Th2 i Th1: geny cytokin TSLP, IL-4, IL-5, IL-13, IL-18, IL-33, IL-31 i ich receptorów, geny IL-12, IL-12R, IFNG, IFNGR1, IRF-2, geny chemokin i ich receptorów oraz geny kodujące podjednostki receptora dla IgE (FcεRIα i FCεRIb);
 • geny kodujące receptory dla neuropeptydów i neurohormonów;
 • geny kodujące białka odgrywające rolę w patogenezie świądu: IL-31 i IL31R, gen receptora histaminy, endoteliny oraz gen N-metylotransferazy degradującej histaminę.

Ogromna heterogenność genetyczna choroby, złożone, wzajemne interakcje genów, zjawiska fenokopii, niepełnej penetracji genów i piętnowania genomowego, złożone mechanizmy regulacji ekspresji genów, w których odgrywają rolę procesy epigenetyczne, działanie czynników środowiskowych i diety powodują, że molekularne podłoże choroby jest wyjątkowo złożone i nie do końca poznane.

Piśmiennictwo

 1. Bonness S., Bieber T.: Molecular basis of atopic dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007, 7, 382-386.
 2. Liang Y., Chang C., Lu Q.: The genetics and epigenetics of atopic dermatitis – filaggrin and other polymorphisms. Clin Rev Allerg Immunol 2016, 51, 315-328.
 3. Hoffjan S., Stemmler S.: Unravelling the complex genetic background of atopic dermatitis: from genetic association results towards novel therapeutic strategies. Arch Dermatol Res 2015, 307, 659-670.
 4. Bin L., Leung D.Y.: Genetic and epigenetic studies of atopic dermatitis. Allergy Asthma Clin Immunol 2016, 12, 52.
 5. Nedoszytko B.M.: Czy atopowe zapalenie skóry jest chorobą dziedziczną? [w:] ABC atopowego zapalenia skóry. AZS w pytaniach i odpowiedziach. R. Nowicki (red.) Termedia, Poznań, 2015, 11-33.
 6. Trzeciak M., Sakowicz-Burkiewicz M., Wesserling M., Gleń J., Dobaczewska D., Bandurski T. i inni: Altered expression of genes encoding cornulin and repetin in atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol 2017, 172, 11-19.

Jak cytować ten artykuł: Nedoszytko B. Genetyka atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/01_genetyka_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 8 September 2017.